Política de Calidade e Medioambiente

Declaración de Política de Calidade e Medioambiente

A Calidade e o respecto polo Medio Ambiente nos procesos desenvolvidos na empresa para a fabricación e comercialización de travesas, e nos aspectos e impactos xerados pola empresa, forman parte importante nas decisións da Xerencia de MADERGAL, S. L. Polo tanto, existe unha Política de Calidade, Medio Ambiente e Cadea de Custodia baseada nas seguintes directrices:

  • Promover a mellora continua das actividades e servizos no ámbito da súa relación coa Calidade, o Medio Ambiente e a Cadea de Custodia, avaliándose por anticipado as repercusións de calquera novo desenvolvemento sobre estas variables.
  • Demostrar aos nosos clientes actuais e potenciais a nosa capacidade para ofrecer uns produtos sempre conformes coa calidade requirida e froito dunha xestión ambiental axeitada, que ten como fin a prevención da contaminación asociada aos nosos aspectos e impactos ambientais, a saber, a contaminación acústica, a xeración de emisións atmosférica, de verteduras ás augas e de residuos, pasando polo consumo de recursos enerxéticos, materias primas e auga, e rematando polos efectos sobre o medio físico e sobre os chans. Así, serán avaliados co obxecto de previlos, eliminalos e reducilos ao mínimo, facendo un uso axeitado dos recursos naturais. A xestión sostible na explotación dos montes, será outra das prioridades en relación co coidado do medio, tomando todas as medidas que sexan necesarias para evitar que se traballe con madeira procedente de tallas ilegais e fontes de explotación conflitivas.
  • Cumprir en todo momento as esixencias da lexislación e a normativa vixente que lle sexa de aplicación á nosa organización, con especial interese no cumprimento da lexislación e normativa ambiental no ámbito internacional, estatal, autonómico e local, así como todos os requisitos en materia de medio subscritos pola nosa organización.
  • Fomentar a comunicación e cooperación cos empregados e provedores para que se alcancen todos os obxectivos marcados e os clientes reciban a mellor atención e servizo pola nosa banda. Prestarase especial atención ás inquietudes dos empregados, provedores, clientes ou demais partes interesadas en materia de medio e cadea de custodia.
  • Adoptar todas aquelas medidas que entren dentro das posibilidades da empresa para a prevención de accidentes que poidan ter repercusións para a saúde humana e o medio ambiente.
  • Documentar, revisar, actualizar e comunicar o noso compromiso co medio ambiente.
  • A Política proporciona o marco de referencia para establecer e revisar os obxectivos e as metas de calidade e medio ambiente.

En Guitiriz a 15 de Outubro de 2012