Política de Fsc e PEFC

MADERGAL, SL, como empresa dedicada ao corte e venda de madeira decidiu implantar e manter un sistema de xestión da cadea de custodia, que integra as exixencias e requisitos das seguintes normas: Forest Stewardship Council-Fsc-STD-40-004-V3-0 e PEFC ST 2002:2013 Cadea de custodia de produtos forestais.

Requisitos:

Comprometerse cos valores promovidos pola política PEFC e Fsc, declarando públicamente que non están implicados directa ou indirectamente en:

 • Comercio ilegal de madeira ou produtos derivados.
 • A violación dos dereitos humanos ou tradicionais nas operacións forestais.
 • A destrución de altos valores de conservación.
 • A conversión de bosques naturais en plantacións ou outros usos
 • A introdución de organismos modificados xeneticamente na xestión forestal.
 • A violación dos convenios da OIT e os requisitos de saúde e seguridade social e laboral que esta organización promove:
  • Non impedir que os traballadores se asocien libremente, elixan os seus representantes ou negocien colectivamente coa empresa.
  • Non empregue traballos forzados.
  • Non empregue a contratación de traballadores por baixo da idade mínima legal de 15 anos ou por debaixo da idade escolar obrigatoria, se isto é maior.
  • Non impedir a igualdade de oportunidades e o tratamento dos traballadores.
  • Detectar, controlar e evitar que as condicións de traballo poidan poñer en perigo a seguridade ou a saúde dos traballadores.

Este compromiso será difundido entre os empregados, provedores e clientes de MADERGAL, S.L., e será enviado a calquera outro interesado que o solicite.

A xestión xeral de MADERGAL, S.L. espera e quere colaborar activamente co obxectivo final de garantir que os bosques do mundo sexan xestionados de xeito responsable.