Política de Fsc e PEFC

MADERGAL, S.L., como empresa dedicada ao corte e venda de madeira, decidiu implantar e manter un sistema de xestión da Cadea de Custodia, que integre as demandas e requisitos do seguinte estándar: Forest Stewardship Council-Fsc-STD-40- 004 -V2-1 e PEFC ST 2002: 2020 Cadea de custodia de produtos forestais. Requisitos.

Pretendemos comprometernos cos valores promovidos pola política PEFC e Fsc, declarando publicamente que non estamos implicados directa ou indirectamente en:

 • O comercio ilegal de madeira ou produtos derivados.
 • A violación dos dereitos humanos ou tradicionais nas operacións forestais.
 • A destrución de altos valores de conservación.
 • A conversión de bosques naturais en plantacións ou outros usos.
 • A introdución de organismos modificados xeneticamente no manexo dos bosques.
 • Violación dos convenios da OIT e dos requisitos de seguridade e saúde e traballo que promove esta organización:
  • Non impida que os traballadores se asocien libremente, elixan aos seus representantes ou negocien colectivamente coa empresa.
  • Non empregue traballo forzado.
  • Non facer uso da contratación de traballadores por debaixo da idade mínima legal de 15 anos ou inferior á escolaridade obrigatoria se é maior.
  • Non impedir a igualdade de oportunidades e trato para os traballadores.
  • Detectar, controlar e evitar que as condicións de traballo poñan en perigo a seguridade ou a saúde dos traballadores.
  • Deste xeito, a intención é establecer un marco de procedementos e medidas que permitan establecer unha avaliación e mitigación de riscos, aplicada por MADERGAL para reducir o risco de material forestal e arbóreo procedente de fontes conflitivas, así como evitar a súa comercialización.

Este compromiso difundirase entre os empregados, provedores e clientes de MADERGAL, S.L., e enviarase a calquera outro interesado que o solicite.

A dirección xeral de MADERGAL, S.L. espera e está disposto a colaborar activamente co obxectivo final de garantir que os bosques do mundo sexan xestionados de xeito responsable.

Dirección Xeral